Prelegenci

Lista prelegentów na XI Ogólnopolskim Sympozjum Chemii Organicznej

 

Wykłady plenarne

 

 • prof. Daniel Gryko  (Instytut Chemii Organicznej PAN, Laureat Nagrody FNP w 2017 roku) – wykład honorowy
   – „1,4-Dihydropirolo[3,2-b]pirole – od odkrycia do najbogatszych w elektrony aromatycznych związków heterocyklicznych”
 • prof. Dorota Gryko  (Instytut Chemii Organicznej PAN)
   – „Porfirynoidy jako katalizatory fotoredoks”
 • prof. Piotr Kiełbasiński  (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
   – „Sulforafan i jego analogi: synteza i właściwości biologiczne”
 • prof. Jacek Młynarski  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
   – „Stereokontrolowane syntezy leków i związków naturalnych zawierających cukry”
 • prof. Stanisław Ostrowski  (Politechnika Warszawska)
   – „Selective Transformations of Simple Porphyrins – Cycloadditions and Other Reactions”
 • prof. Marek Potrzebowski  (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
   – „Spektroskopia NMR w ciele stałym jako narzędzie wspierające rozwój mechanochemii”
 • prof. Artur R. Stefankiewicz  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
   – „Od prostych komponentów organicznych do multi-dynamicznych układów molekularnych
  i supramolekularnych”
 • prof. Marcin Stępień  (Uniwersytet Wrocławski)
   – „Rozlegle skondensowane chromofory oligopirolowe. Synteza, struktura i właściwości”
 • prof. Agnieszka Szumna  (Instytut Chemii Organicznej PAN)
   – „Peptydowe kapsuły – inspiracje z Natury i droga w kierunku układów biokompatybilnych”

 

Wykłady 20-minutowe

 

 • dr Michał Barbasiewicz  (Uniwersytet Warszawski)
  – „Alkilosulfoniany fluorowanych alkoholi, jako odczynniki do olefinacji związków karbonylowych”
 • dr Magdalena Ceborska  (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
  – „Cukry proste oraz cyklodekstryny jako receptory molekularne kwasu foliowego”
 • dr Kajetan Dąbrowa  (Instytut Chemii Organicznej PAN)
  – „Kontrolowane światłem receptory anionów i par jonowych”
 • dr hab. Oleg Demczuk  (Zakład Chemii Organicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  – „Zastosowanie magnetycznych, nanostrukturalnych katalizatorów w ‚zielonej’ syntezie tetrazolopirymidyn”
 • dr Marta Dudek  (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
  – „Zastosowanie krystalografii NMR w analizie strukturalnej substancji mikrokrystalicznych”
 • prof. Bartłomiej Furman  (Instytut Chemii Organicznej PAN)
  – „Metody chemoselektywnej aktywacja amidowych grup karbonylowych względem reagentów nukleofilowych”
 • dr hab. Izabella Jastrzębska  (Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku)
  – „Nowe reagenty selenoorganiczne w chemii steroidów”
 • dr hab. Karol Kacprzak  (Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  – „Chiralne polimery z alkaloidów chinowca”
 • dr Renata Kaczmarek  (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
  – „Synteza i przeciwnowotworowe własności kobaltowych pochodnych 5-oxopropargilo-2′-deoxyurydyny”
 • dr Marcin Kaźmierczak  (Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  – „Kontrola regioselektywności reakcji nukleofilowego fluorowania α-hydroksy-β-aminofosfonianów”
 • dr hab. inż. Sergiusz Mariusz Luliński  (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)
  – „Wewnątrzcząsteczkowa aktywacja wiązania Si-H w aryIosilanach i jej zastosowanie w syntezie związków heterocyklicznych”
 • dr Mykhaylo Potopnyk  (Instytut Chemii Organicznej PAN)
  – „Fluorescencyjne N,O π-sprzężone kompleksy boru zawierające pierścień 1,3-tiazolu”
 • dr hab. Jan Romański  (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
  – „Receptory par jonowych pochodne amidu kwasu kwadratowego”
 • dr hab. Michał Sobkowski  (Zakład Chemii Nukleozydów i Nukleotydów, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
  – „Nowe strategie pronukleotydowe w zwalczaniu wirusa HIV”
 • dr hab. Sebastian Stecko  (Instytut Chemii Organicznej PAN)
  – „Synteza chiralnych β,β-dipodstawionych alkoholi allilowych i ich wykorzystanie w syntezie alliloamin i aminokwasów”
 • dr hab. Elżbieta Wojaczyńska  (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)
  – „Cykliczne iminy jako użyteczne prekursory w syntezie chiralnych aminofosfonianów zawierających czwartorzędowe centrum stereogeniczne”
 • dr Alicja Wzorek  (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  – „Efekt SDE w warunkach chromatografii kolumnowej jako metoda enancjomerycznego wzbogacania związków”